Sok éves üzleti vezeti és bels coaching tapasztalattal a hátam mögött

Vállalati, üzleti vezetkkel dolgozom,
akikre egyre nagyobb nyomás nehezedik azért, hogy
minél jobb eredményeket sajtoljanak ki
saját magukból és cégükbl vagy részlegükbl.

Coaching konzultációinkon megmutatom, hogyan alkalmazzák az általam is kipróbált technikákat, amivel megtöbbszörözhetik a teljesítményt.


ESETEK SZCS TAMÁS MANAGER COACH, ÜZLETI VEZETK TRÉNERE GYAKORLATÁBÓL

A coaching megbeszélésekre fordított id az üzleti vezet munkaadója, a munkahely szempontjából, nem elvesztegetett id, hanem éppen ellenkezleg, hatása legfképpen a napi munkában hasznosul. Az üzleti vezeti coach elssorban

  • a munkahelyi megoldandó problémákkal,
  • a megvalósítandó tervekkel ,
  • a nehéz esetekkel fogalakozik,

hiszen a manager coach elsdleges feladata a munkateljesítmény, a munka hatékonyságának növelése.
Az üzleti vezeti coaching találkozókon áttekintjük hogyan sikerült az elz alkalmakon eltervezetteket, a megbeszélteket alkalmazni és beépíteni az üzleti vezet mindennapi munkájába. Ha szükséges korrekciókat hajtunk végre, ha nem, akkor haladunk tovább azon az úton, aminek a végén az üzleti vezet és munkatársai számára

  • hatékonyabb kommunikáció,
  • gyorsabb döntéshozatal, kevesebb konfliktus, megnövekedett motiváció, kreativitás és
  • többszörös munkateljesítmény jelentkezik.

Ezen az oldalon felsorolok néhány esetet üzleti vezeti coach gyakorlatomból. A résztvevk azonosíthatatlanságának biztosítása miatt, az esetleírásokban a coaching beszélgetésben résztvevre a kliens szót fogom használni.


Túl sok az egy-idben elvégzend feladat – delegálás

A kiindulási állapot: Egyik üzleti felsvezet kliensem elmondta, hogy nincs megelégedve munkája minségével, mert tele van feladatokkal, és úgy érzi nincs elegend ideje elmélyülni a problémákban és megtalálni az optimális megoldást.

A coaching folyamat: A coaching ülések alatt különböz coaching eszközökkel feltártuk azokat a területeket, ahol könnyíteni lehet munkáját. Többek között kiderült, hogy vannak olyan feladatok, amiket az üzleti vezet társai is kiválóan el tudnának végezni. Meghatároztuk ezeknek a faladatoknak a körét, és azt hogy mi kell ahhoz, hogy ezeket beosztott vezet társainak át tudja adni, valamint azt, hogy beosztott vezettársai közül ki lenne leginkább alkalmas a feladat átvételére. Következ lépésként áttekintettük, hogy vezettársai kinek fekszik leginkább az adott feladat, illetve ki az, akinek kapcsolódik munkájához, tehát kinek nem jelent túl nagy problémát a feladat átvétele. Megterveztük a feladatátadási folyamat lépéseit. A tervezés során az egyik legfontosabb kérdés annak az eldöntése volt, hogy a beosztott vezet kötelez vagy szabadon választott tevékenységként kapja-e az adott feladatot, azaz mondhat-e nemet a feladatra.

Az eredmény: Feladatainak átcsoportosítása, prioritásainak meghatározása olyan jól sikerült, hogy a folyamat végére kliensem már mindennapi munkája mellé önkéntes „társadalmi” munkát is vállalt. Ami a delegálás feladatkörét illeti, ennek egyik eredményeként pl. a végén már a közös vezeti értekezleteket a beosztott vezetk „elnökölték” „vetésforgóban”, mindenki nagy megelégedésére.


Magánéleti problémák kizárása a munkahelyrl

A kiindulási állapot: Az egyik kliensemet súlyos magánéleti problémák foglalkoztatták és ez elvonta figyelmét munkahelyei feladatainak sikeres megvalósításától.

A coaching folyamat: A coaching folyamat két irányban indult el. Egyrészt a magánéleti problémák azonnali hatásának enyhítése, mert ezek teljes kör megoldása nem volt cél, hiszen ez akár hónapokig is tartó munka lett volna. Másrészt f energiáinkat ezen problémák munkahelyrl történ kizárására fordítottuk. Célunk az volt, hogy a munkahelyi üzleti vezeti teljesítménye ne csökkenjen, és problémáknak lehetleg a minél kevesebb jele jelenjen meg a napi munkában és a munkatársakkal való kommunikációban és viszonyban.

Az eredmény: A magánélet kizárása olyan jól sikerült, és a munkateljesítményén a magánéleti zavarok annyira nem látszódtak, hogy kliensemet kinevezték a cég jövjét alapveten meghatározó projekt vezetjévé.


Kellemetlen, hosszan halogatott közlendk elmondása

A kiindulási állapot: Egyik üzleti felsvezet kliensem már régóta halogatta egy kényelmetlen téma megbeszélését egy közeli munkatársával. A téma nem volt idhöz kötve, tehát nem volt akadálya annak, hogy a megbeszélést idrl idre, késbbi idpontra lehessen tologatni. Ez belül, nagyon zavarta kliensemet, de a közlés kellemetlensége elnyomta a zavarásból ered kényelmetlenséget.

A coaching folyamat: A témáról, a coaching szabályok szerint folytatott helyzetértékelésünk során egyszer csak kijelentette: „Na jó, ma délután elmondom neki!”.

Az eredmény: Következ találkozásunk alkalmával, amikor beszámolt arról mi történt, azzal kommentálta a beszélgetést: „Nem is tudom miért nem mondtam el neki hamarabb”. Coachként persze tudjuk, de ez már a coach szakmai ismeretein múlik.

Utódlás kérdése

A kiindulási állapot: Egy üzleti vezet kliensem, aki felépítette, majd hosszú ideig sikeresen vezette cégét, elkezdett fogalakozni a visszavonulás gondolatával, és egyre többet foglalkoztatta az utódlás kérdése.

A coaching folyamat: Tudva, hogy az utódlással kapcsolatos kérdések nagy meglepetéseket tartogathatnak, nem szisztematikusan kezdtünk hozzá a feladat megoldásához. Lehet, hogy illogikusnak tnik, de kliensemmel elször is azt a kérdést vizsgáltuk, hogy belülrl neveljen-e ki egy tehetséges fiatalt, vagy kívülrl hozzon be egy tapasztalt szakember. Ennek oka az volt, hogy miután mentálisan akarta a visszavonulást, feltételezésem szerint csak pozitív, a visszavonulást megersít okokat talált volna és a pozitív okok kimondása tovább ersítette volna ezt a mentális pozíciót. Inkább távolabbról futottunk neki, mert felszínre szerettem volna hozni a kérdéssel kapcsolatos érzéseit, vágyait, legbels óhajait. A küls vagy bels utód kérdése, az elnyök, hátrányok, ezek esetleges kompenzálása illetve helyettesítése, és a legfontosabb kritériumok meghatározása természetesen hozta magával, az utódlást követ helyzet elemzését, amikor is, közben hírtelen kijelentette: „Ne is folytassuk tovább! Már tudom, mit fogok tenni.”
Az eredmény: Amikor késbb, rákérdeztem, hogy visszanézve helyes volt-e a döntése, mosolyogva kijelentette: „Jobb nem is lehetett volna”, mert levette az utódlás kérdését napirendjérl, st elkezdett tervezgetni egy nemzetközi terjeszkedést.

Vezetség eltti fontos beszámoló

A kiindulási állapot: Egy divízióvezet kliensem, eladást kellett tartson az igazgató tanács eltt, részlege (és így saját) munkájáról. Az nem okozott neki, kényelmetlenséget, hogy saját munkatársai, beosztottai eltt adjon el, de az, hogy a vállalati üzleti vezeti hierarchiában sokkal magasabban lév „fnökök” hallgassák t, nagyfokú szorongást váltott ki belle.

A coaching folyamat: A munka itt 2 irányban folyt. Egyrészt, a magabiztos és sikeres eladástartást építettük be készségei közé. Másrészt egy hatásos eladás anyagának összeállításának folyamatán mentünk végig. A coaching folyamatok olyan sikeresen haladtak, hogy a végén elhatározta, nem csak az eddig végzett munka kerül be az eladásba, hanem egyúttal kihasználja az alkalmat, hogy „eladja a fnökségnek” terveit is.

Az eredmény: Az eladás olyan jól sikerült, hogy külföldön, angolul is megtartotta, és az eladás végén hangos tapssal jutalmazták t.

Saját éves terv „eladása” az igazgatótanácsnak

A kiindulási állapot: Üzleti felsvezet kliensem több hónapon át tartó és többször újra kezdett, újraszámolt terveit kellet az igazgató tanács eltt prezentálnia.

A coaching folyamat: A terv elkészítése önmagában sem volt könny, hiszen újra és újra meg kellett találni az optimumot a „felülrl diktált létszámgazdálkodás”, a költség takarékosság és a beruházás megszorítás között, úgy, hogy ez ne látszódjon a munkateljesítményen, és az ügyfelek elégedettsége ne csökkenjen, hanem inkább emelkedjen. A tervekben megfogalmazottak kényszeren érdekeket sértették, tehát meg kellett találni a támogatókat, az ket megszólító érveket és azokat a pontokat, amikkel ki lehet fogni a tervet ellenzk vitorlájából a szelet.

Az eredmény: A coaching munkát minsíti, hogy üzleti felsvezet kliensem terveit valósítják meg és munkatársai az intézmény legjobban teljesíti közé tartoznak.

Fontos megjegyzés
A coach és a kliens közötti találkozók, megbeszélések egy coaching folyamat részei, tehát a megbeszélések témái csatlakoznak egymáshoz. Kivéve, ha idközben valamilyen azonnal megoldandó probléma, zavaró esemény történt, ami nemcsak a normális munkahelyi tevékenységet akadályozza, hanem megakasztja a coaching találkozó normális lefolyását is. Ilyenkor, ha a kliens is egyetért ezzel, a beszélgetésben ez a probléma kerül eltérbe, hiszen úgyis ez a kérdés foglalkoztatja a legintenzívebben klienst.

Én magam nem csak, hogy a legkiválóbbaktól tanultam meg a coach-olás mesterfogásait és tapasztalatot szereztem e legkülönfélébb kliensekkel, hanem mind hazai, mind multinacionális cégeknél megtapasztaltam ezeket és a hasonló az üzleti vezeti helyzeteket. Ennek ellenére én egyidejleg csak nagyon kevés számú üzleti vezetvel dolgozom azért, hogy a legjobbat, legtöbbet hozzuk ki egymásból.

Az üzleti vezeti coaching találkozókon ügyfelem munkahelyi feladataival, problémáinak, eseteinek megoldásával foglalkozunk, tehát valójában a coaching találkozón a mindennapi munkáját végezzük. És mindezt, akár a munkahelyen, akár munkaidben.

”Sikeres vltoztats” - MOST!
A ”Sikeres vltoztats” coaching konzultci kockzat nlkli.

Ha az els beszélgetés nem ízlése szerint való, sem folytatási, sem fizetési kötelezettsége nincs.
A helyszínt is Ön határozza meg: lehet akár az Ön irodája, akár nálam is. 

Már errl az els alkalomról is kézzelfogható eredményekkel fog távozni:


+ világosan, egyértelmen megfogalmazott, elérend célok,
+ létrehozunk egy tervet a célok megvalósításához,
+ felfedjük a célok elérését hátráltató bels akadályokat és korlátokat,
+ a konzultáció befejezésekor megújulva, energiával megtelve, sokkal motiváltabban fog dolgozni céljai megvalósításán.          A ”Sikeres változtatáskonzultációhoz küldjön emailt a  info@managerCoach.hu   
 
                                       címre NÉV és TELEFONSZÁM adatokkal! 

Javaslom, jelentkezzen hamar, mert a hetenkénti kockázat nélküli konzultációk száma max.10.   Emailjére 24-48 órán belül jelentkezünk és idpontot egyeztetünk!

 

 Szcs Tamás

manager coach, üzleti vezetk trénere
PBM Consulting
1117 Szerémi sor 12/B

info@managerCoach.hu


mobil telefon:
+36 30  274 6550

vissza a foldalraimpactforcoaches logo

Ugrs a kezdlapranbsp; Oldaltrkp